Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Yuan REN
Yuan REN E0046951@U.NUS.EDU Empirical Asset Pricing, Macro Finance Assoc Prof Wenlan Qian
Ofir GEFEN
Ofir GEFEN E0046943@U.NUS.EDU Corporate Finance Assoc Prof Wenlan Qian
Sandeep VARSHNEYA
Sandeep VARSHNEYA E0046950@U.NUS.EDU Corporate Finance, Financial Institutions Assoc Prof Wenlan Qian
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Ximing YIN
Ximing YIN E0002194@u.nus.edu Asset pricing theory and its applications Assoc Prof Robert Kimmel
Ya KANG
Ya KANG E0002197@u.nus.edu Financial Institution and Corporate Finance Assoc Prof Anand Srinivasan
Ge YANG
Ge YANG E0002176@u.nus.edu Empirical Asset Pricing Assoc Prof Wenlan Qian
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Haifeng WU
Haifeng WU haifeng.wu@u.nus.edu Empirical Asset Pricing Prof Allaudeen Hameed
Minxia CHEN
Minxia CHEN chenminxia@u.nus.edu Corporate Finance and Individual Investor Behavior Assoc Prof Wenlan Qian
Zhiyuan SHEN
Zhiyuan SHEN shen_zhiyuan@nus.edu.sg Financial Intermediary, Behavior Finance Assoc Prof Anand Srinivasan
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Yawen QIU
Yawen QIU yqiu@u.nus.edu Prof David Mitchell Reeb
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Changhao ZHANG
Changhao ZHANG changhao@nus.edu.sg Financial econometrics, Systemic Risk, Information and News Prof Duan Jin-Chuan
Man ZHANG
Man ZHANG manz62@nus.edu.sg Prof Sumit Agarwal
Xin ZOU
Xin ZOU zouxin@nus.edu.sg Household Finance, Behavioral Finance, Banking and Corporate Finance Prof Sumit Agarwal
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Yuping SHAO
Yuping SHAO a0086329@nus.edu.sg Equity market and liquidity Prof Allaudeen Hameed
Jian ZHANG
Jian ZHANG a0082809@nus.edu.sg Banking and financial institutions Prof Sumit Agarwal
Qiqi ZOU
Qiqi ZOU a0038819@nus.edu.sg Empirical asset pricing and credit risk Prof Duan Jin-Chuan
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Xin LIU
Xin LIU liux@nus.edu.sg
Jing XIE
Jing XIE jingxie@u.nus.edu Prof David Mitchell Reeb
Weibiao XU
Weibiao XU a0075566@nus.edu.sg
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Michelle P. CHEONG
Yingshi JIN g0900962@nus.edu.sg
D Dulani JAYASURIYA
D Dulani JAYASURIYA g0900961@nus.edu.sg Prof Sumit Agarwal
Zhe DU
Zhe DU g0900960@nus.edu.sg
Yupeng LIN
Yupeng LIN g0900963@nus.edu.sg
Johannes ZIEGLER
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Maggie Rong HU hu.rong@nus.edu.sg
Tao WANG
Tao WANG wangtao@nus.edu.sg
Si CHENG
Si CHENG chengsi@nus.edu.sg
Ruichang LU
Ruichang LU Ruichanglu@gsm.pku.edu.cn
Yunxia ZHOU c.zhou@business.uq.edu.au
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Yifan CHEN
Yifan CHEN chen_yifan@bankcomm.com
Melissa Chunmei LIN
Melissa Chunmei LIN g0700584@nus.edu.sg
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
ZHANG Weiqi
ZHANG Weiqi g0600400@nus.edu.sg
Name Email Research Interest Supervisor/Mentor
Tanmay SATPATHY
Tanmay SATPATHY g0500601@nus.edu.sg
ZHANG Huiping
ZHANG Huiping huiping.zhang2010@hotmail.com